Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

nastya
9882 b02e
Reposted frombearded bearded viamelancholijnie melancholijnie
nastya
8908 42c1 500
Reposted fromsavatage savatage viamelancholijnie melancholijnie
1386 1d2e 500
Reposted from2017 2017 viamelancholijnie melancholijnie
3570 1a4b 500
Reposted fromtayfun tayfun viamelancholijnie melancholijnie
nastya
7314 b2b0
Reposted fromWhat-Porn What-Porn viamelancholijnie melancholijnie
nastya
0510 620c 500
Reposted fromcontigo contigo viamelancholijnie melancholijnie
4586 bf57
Reposted fromporn-hd porn-hd viamelancholijnie melancholijnie
nastya
9522 af6d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamelancholijnie melancholijnie
nastya
Reposted frompornoecke pornoecke viaBabson Babson
nastya
7760 c19f 500
Reposted fromsavatage savatage vialadies ladies

October 06 2019

nastya
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
nastya
nastya
3316 29e7 500
Jeśli ktoś kogoś kocha, to słowo odległość - nie istnieje. Pomimo tego będą żyć, tak jakby cały czas byli obok siebie, będą wiedzieć szczegółowo o każdym najmniejszym wydarzeniu z dnia. A jeśli ktoś kogoś już nie kocha, to choćby spali w jedym łóżku, to ich odleglość jest już nie do pokonania.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
nastya
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain vialaparisienne laparisienne
nastya
9678 640d 500
Reposted fromRowena Rowena vialaparisienne laparisienne
nastya
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza vialaparisienne laparisienne
nastya
9798 4b76
Reposted frommelancholijnie melancholijnie
nastya
8420 ce75 500
Reposted frommelancholijnie melancholijnie
nastya
nastya
8518 b613 500
Reposted frommelancholijnie melancholijnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl